Sunumlar ve Çalıştaylar

KİTAPLAR:

1. Mehmed Nazmî Hayatı, Eserleri ve Hediyyetü’l-İhvân’ı, I-II, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Ankara, 1982.

2. Türk Mutasavvıf ve Şairi Muhammed Nazmî, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1988.

3.  Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihi, 2. Baskı, Seha Neşriyat, İstanbul, 1998.

4. Alexandre Bennigsen – C. Lemercier-Quelquejay, Sûfî ve Komiser Rusya’da İslâm Tarîkatları, Fransızca’dan çeviren: Osman Türer, Akçağ Yay., Ankara, 1988.

5. Alexandre Popovic, Gilles Veinstein, İslâm Dünyasında Tarîkatlar, Fransızca’dan çeviren: Osman Türer, Sûf Yayınları, İstanbul, 2004.

6. Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevî Tercüme ve Şerhi, c. 3-4, Tercüme ve Şerh: A. Avni Konuk, Yayına Hazırlayanlar: Osman Türer, Mustafa Tahralı, Safi Arpaguş, Kitabevi, İstanbul, 2005.

7. Mehmed Nazmî Efendi, Osmanlılarda Tasavvufî Hayat – Halvetîlik Örneği – Hediyyetü’l-İhvân, Hazırlayan, Osman Türer, İnsan Yayınları, 2005.

8. Louis Massignon, Doğuş Devrinde İslâm Tasavvufu, Fransızca’dan Çeviren, Mehmed Ali Aynî, (Osmanlıcadan) Sadeleştirme ve İlavelerle Yayına Hazırlayanlar: Osman Türer, Cengiz Gündoğdu, Ataç Yayınları, İstanbul, 2006.

MAKALELER:

a. Telif Makaleler:

 1.  Osmanlı İmparatorluğu’nda Padişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetine Dair Tarihî Bir Örnek, “Türk Dünyası Araştırmaları”, Sayı: 28 (Şubat 1984), s.181-184.

2.  Melâmîliğe Dair, “Türk Dünyası Araştırmaları”, Sayı: 39 (Aralık 1985), s.25-51.

3.  Şeyh Muhammed Nazmî ve Bazı Tasavvufî Görüşleri, “Atatürk Üniv. İlâhiyat Fak. Dergisi”, Sayı: 7, Erzurum, 1986, s.335-357.

4.  Visâlî Ali Çelebî ve Tasavvufî Mevlid’i, “Türk Kültürü Araştırmaları”, Yıl: XXV, 1987, s.169-183.

5.  Melâmet Düşüncesinin Orijinal Özelliği ve Bu Düşüncede Zamanla Meydana Gelen Değişmeler, “İslâmî Araştırmalar”, Cilt: 2, Sayı: 7 (Mayıs 1988), s.57-67.

6.  Bibliotheque Nationale’de Bulunan Tasavvufla İlgili Türkçe Yazma Eserler,  “Atatürk Üniv. İlâhiyat Fak. Dergisi”, Sayı: 8, Erzurum, 1988, s.183-211.

7.  Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü, “Tanımı, Kaynakları ve Tesirleriyle Tasavvuf”, Seha Neşriyat, İst., 1991, s.143-176.

8.  XIII. Asır’da Anadolu’da Tasavvuf ve Yûnus Emre, “Diyanet Dergisi”, Cilt: 27, Sayı: 1 (Ocak-Şubat-Mart 1991), s.87-100.

9.  Orta Asya’da İslâm’ın Yerleşmesi ve Muhafazasında Tarîkatların Rolü, “İlim ve Sanat”, Sayı: 35-36 (Temmuz 1992), s.19-27.

10.   Eski Harfli Türkçe Metinleri Transkribe Etme Usulleri Üzerine Bir  Etüd,  “Atatürk Üniv. İlâhiyat Fak. Dergisi”, Sayı: 10, Erzurum, 1992, s.21-50.

11.   XIII.-XIV. Asırlarda Anadolu’da Tasavvufî Hayata Genel Bir Bakış-I, “Yeni Ümit, Yıl: 6, Sayı: 21 (Temmuz-Ağustos-Eylül 1993), s.39-45.

12.   Tasavvuf ve Sevgi, “Altınoluk”, Sayı: 91 (Eylül 1993), s.21-23.

13.   Erzurum’un Manevî Sembolü İbrahîm Hakkı Hazretleri, “Yedi İklim”, Cilt: 1, Sayı: 41 (Eylül 1993), s.67-69

14.   Erzurum’lu İbrahîm Hakkı’da Tasavvuf, “Yedi İklim”, Cilt: 1, Sayı: 41 (Eylül 1993), s.75-77.

15.   Çeçenistan’da Tarîkatlar ve Cihad, “İslâm”, Sayı: 138 (Şubat 1995), s.13-14.

16.   Tasavvufî Terbiyenin Ekonomik Hayattaki Müsbet Tesirleri, , “İslâm”, Sayı: 143 (Temmuz 1995), s.13-15.

17.   Dönüşüm İlâhî ve Rûhî Temellere Dayanmalıdır, “Kalem ve Onur”, Sayı: 8 (Yaz 1995), s.7-9.

18.   Esrâr-ı Hû, “İlim ve Sanat”, Sayı: 40 (Şubat 1996), s.95-98.

19.   Hoca Ahmed-i Yesevî’nin Türk-İslâm Tarihindeki Yeri ve Tasavvufî Şahsiyeti, “Atatürk Üniv. İlâhiyat Fak. Dergisi”, Sayı: 12, Erzurum, 1995, s.11-

20.   Çağın Problemleri ve Tasavvufî Çözüm, “İslâm”, Yıl: 14, Sayı: 158 (Ekim 1996), s.80-81.

21.   Tasavvuf ve Tarîkatların Toplumdaki Yeri ve Önemi, , “İslâm”, Yıl: 14, Sayı: 163 (Mart 1997), s.26-28.

22.   Tasavvufun Anlam ve Önemi, “Gönülden Gönüle Sesleniş”, Yıl: 1, Sayı: 2 (Bahar 1997), s.7-10.

23.   Türk Dünyasında İslâm’ın Yayılması ve Muhafazasında Tasavvuf ve Tarîkatların Rolü, “Yeni Türkiye”, Yıl: 3, Sayı: 15 (Mayıs-Haziran 1997), Türk Dünyası Özel Sayısı 1, s.174-181.

24.   Çağın Problemleri, Tasavvufî Çözümler ve Sevgi, “İlim ve Sanat”, Sayı: 46-47 (1997 III-IV), s.109-112.

25.   Hürriyet Kavramının Tasavvufî Boyutu, “EKEV Akademi Dergisi-Sosyal Bilimler-”, Cilt: 1, Sayı: 2 (Mayıs 1998), s.87-95.

26.   Osmanlı’nın Temelindeki Manevî Harç: Kuruluş Döneminde Anadolu’da Tasavvuf, “Osmanlı”, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, c.4, s.375-383.

27.   Tasavvufî Düşüncede İnsan, “İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi Tasavvuf”, Yıl: 2, Sayı: 5 (Ocak 2001), s.9-15.

28.   O Çağdaş Bir Alperendi, “Eğitim Bilim”, Yıl: 4, Sayı: 30 (Mart 2001).

29.   Tasavvuf ve Tarîkat Konusunda Bir Söyleşi, “Martı”, Yıl: 2, Sayı: 7 (Haziran 2001), s.9-13.

30.   Osmanlı Anadolu’sunda Tarîkatların Genel Dağılımı, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler, Hazırlayan: Ahmet Yaşar Ocak, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2005, s. 207-246.

31. “Osmanlılar’da Mevlid Alayı”, Sûfî Gelenek ve Hayat Keşkül, Sayı: 12 (Bahar 2007), s. 68-71.

32. “Halvetîlik”, Mostar, Sayı: 25 (Mart 2007), s. 74-76.

33.  “Mevlânâ ve Mevlevîlik Hakkında Söyleşi”, Tasavvuf, Yıl: 8 (Aralık 2007), Sayı: 20, s. 237-247.

34. “Tasavvuf Yolunun Önderlerinden Necmeddîn-i Kübrâ”, Yeni Ümit, Yıl: 21, Sayı: 81 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2008), s. 52-55.

35.  “Rahmân İsminin Varlık ve İnsandaki Tecellîsi: Şefkat ve Merhamet”, Diyanet Aylık Dergi, Sayı: 213 (Eylül 2008), s. 12-15.

36. “Dünyada Bulunmanın Anlamı Üzerine Dünyada Hayır ve İyilikle Bulunmak”, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, Sayı: 110(Haziran 2008), s.23-25.

37. “İnsanın Gerçek Mutluluğunun Yolu Zikrullahtır” (Söyleşi), Burhan, Yıl: 3, Sayı: 30 (Mart 2008), s. 24-29.

b. Çeviri Makaleler:

 1.  Alexandre Popovic, Osmanlı Sonrası Dönemde Güney-Doğu Avrupa’daki Müslüman Tarîkatlar, Fransızca’dan çeviri, Türk Kültürü Araştırmaları, Yıl: XXV/I, Ankara, 1987, s.85-126.

2.  Harîrî-zâde Dervîş Muhammed Kemâleddîn, Hakîkatü’t-Tarîka, Osmanlıca’dan sadeleştirme, Atatürk Üniv. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 8, Erzurum, 1988, s.275-280.

3.  Harîrî-zâde Dervîş Muhammed Kemâleddîn, Medâr-ı Vâhidiyyet ve Merkez-i Ehadiyyet, Osmanlıca’dan sadeleştirme, Atatürk Üniv. İlâhiyat Fak. Dergisi, Sayı: 9, Erzurum, 1990, s.321-328.

4.  Joseph Fletcher, Çin’de İslâm Tarîkatları, Fransızca’dan çeviri, Atatürk Üniv. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 9, Erzurum, 1990, s.304-320.

5.  Alexandre Bennigsen, Orta Asya’da Tarîkatlar, Fransızca’dan çeviri, Atatürk Üniv. İlâhiyat Fak. Dergisi, Sayı: 11, Erzurum, 1993, s.211-225.

6.  C. Lemercier-Quelquejay, Kuzey Kafkasya’da Tarîkatlar, Fransızca’dan çeviri, Atatürk Üniv. İlâhiyat Fakültesi  Dergisi, Sayı: 11, Erzurum, 1993, s.226-242.

TEBLİĞ METNİ-BİLDİRİLER:

 a. Ulusal Sempozyum Bildirileri:

 1.  Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Tasavvufî Görüşleri, “Erzurumlu İbrahîm Hakkı Sempozyumu”, Siirt, 1983.

2.  Tasavvuf ve Tarîkatlarla İlgili Araştırmalarda Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yolları, “Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu 1” , 27-30 Haziran 1989, Samsun, 1989, s.321-327.

3.  Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü, “Mehmed Zahid Kotku ve Tasavvuf Sempozyumu” 13-14 Kasım 1991, İstanbul.

4.  Ahmed Ziyâuddîn-i Gümüşhanevî’nin Şerîat, Tarîkat ve Tasavvuf Anlayışı, “Ahmed Ziyâuddîn Gümüşhanevî” (Sempozyum Bildirileri, 11-12 Temmuz 1992), Seha Neşriyat, İst., 1992, s.73-88.

5.  Orta Asya’da İslâm’ın Muhafazasında Tarîkatların Rolü, “Ahmed Yesevî Sempozyumu”, 1-2 Mayıs 1993, İstanbul.

6.  Bir Eğitim Müessesesi Olarak Tasavvuf, “İslâm’da Aile ve Çocuk Terbiyesi Sempozyumu 1” (15-17 Ekim 1993, Şanlıurfa), İSAV, İlmî Neşriyat, İst., 1994, s.287-293.

7.  Batı’nın İslâm’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü, “Mehmed Zahid Kotku (K.S.) ve Tasavvuf Sempozyum Konuşmaları”, (12-13 Kasım 1994, Eskişehir), Hazırlayan: Doç. Dr. H. Hüseyin Erkaya, Seha Neşriyat, İstanbul, 1995, s. 43-55.

8.  Barış ve Kardeşliğin Tesisinde Tasavvufî Terbiyenin Önemi, “Kur’ân Işığında Barış ve Kardeşlik Sempozyumu”, 21-22 Eylül 1996, Ankara.

9.  Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Çocuk Terbiyesine Dair Düşünceleri, “İslâm’da Aile ve Çocuk Terbiyesi 2”, (Sempozyum Bildirileri), Ensar Neşriyat, İst., 1996, s.307-316.

10.   Tasavvufî Düşüncede İnsan, “Türkiye 1. İslâm Düşüncesi Sempozyumu”, 24-27 Ekim 1996, İstanbul.

11.   Günümüzde İslâm’ın Yayılması ve Muhafazasında Tasavvuf ve Tarîkatların Rolü, “Tasavvuf ve Mehmed Zahid Kotku Sempozyumu”, 9-11 Kasım 1996, İstanbul.

12.   İslâm’ın Yayılması ve Muhafazasında Tasavvuf ve Tarîkatların Rolü, “Mehmed Zahid Kotku ve Tasavvuf Sempozyumu”, 16 Kasım 1996, İzmir.

13.   Anadolu’nun İslâmlaşmasında Tarîkatların Rolü, “VII. Somuncu Baba ve Osman Hulûsî Efendi Sempozyumu”, 29 Haziran 1997, Darende.

14.   Tasavvuf ve Toplum, “Zâhid-i Kevserî Sempozyumu” 15-16 Ekim 1997, Düzce.

15.   Mesnevî Şârihi İsmaîl-i Ankaravî’nin Tasavvufî Hayata Dair İkaz ve Tavsiyeleri, “9. Millî Mevlânâ Kongresi” (15-16 Aralık 1997, Konya), Konya, 1999, s.93-102.

16. “Tasavvufta Metodoloji Problemleri”, İslâmî İlimlerde Metodoloji (Usûl) Mes’elesi 2, Tartışmalı İlmî Toplantı, 24-25 Ocak 2004, İSAV ve Ensar Neşriyat, İstanbul, 2005, s. 1101- 1106.

17. “XVII.-XIX. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar” Başlıklı Bildirinin Müzakeresi, 1. İslâmî İlimlerde Terminoloji Sorunu Sempozyumu, 15-16 Haziran 2006, Ankara, s. 539-546.

18. “İslâm Kültüründe Sevgi ve Dostluk”, Kutlu Doğum Sempozyumu, Diyanet İşleri Başkanlığı, 20-22 Nisan 2007,

19. “Erzurum’lu Sûfî Şair Osman Kemâlî Efendi ve İnsan Telakkîsi”, Türk-İslâm Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu (26-28 Haziran 2006, Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Erzurum), Erzurum, 2007, c. 2, s. 3-14.

20. “Ahmed Avnî Konuk’un Şairlik Yönü”, Vefatının 70. Yılında Ahmed Avni Konuk Anma Toplantısı ve Konser, İstanbul, Büyük Şehir Belediyesi, 31 Mart 2008, İstanbul.

21. “İslâm Kültüründe Sevgi ve Dostluk”, İnsan Sevgisi, 2007 Yılı Kutlu Doğum Sempozyumu Bildirileri, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2008, s. 97-107.

b. Uluslararası Sempozyum Bildirileri:

 1.  Türk Dünyasında İslâm’ın Yerleşmesi ve Muhafazasında Sûfî Tarîkatlar ve Yesevî’nin Rolü, “Milletlerarası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu”, Erciyes Üniv., Kayseri, 26-29 Mayıs, 1993.

2. Les Caractéristiques Originalles de la Pensée du Malâmat et les Transformations de Cette Pensée Avec le Temps, traduit du turc par NathalieClayer, “Mélamis-Bayrâmis Etudes sur trois mouvements mystiques musulmans, réeunies par Nathalie Clayer, Alexandre Popovic et Thierry Zarcone, Les Edition Isis, İstanbul, 1998, s. 67-85.

3.  Yunus Emre’de Barış ve Mutluluk, “Uluslar Arası Yûnus Emre Sempozyumu” (7-10 Ekim 1991, Ankara), Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 1995.

4.  Velînin Nebîden Üstünlüğü Meselesi Etrafındaki Tartışmalar ve İbn Arabî’nin Bu Konudaki Düşüncesi, “Uluslararası Davud el-Kayserî Sempozyumu” (24-26 Ekim 1997, Kayseri), Ankara, 1998, s.301-311.

5.  Sovyetler Birliği Döneminde Orta Asya ve Kafkaslar’da Sûfî Tarîkatlar, “Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu”, 20-21 Ekim 2000, Türkistan-KAZAKİSTAN.

6. “Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin Bir Şirinin Varlık ve İnsan Felsefesi Açısından Tahlîli”, Azîz Mahmud Hüdâyî Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 20-22 Mayıs 2005, Üsküdar Belediyesi, İstanbul, c. 1, s. 211-221.

7. “İslâm Tasavvufunun Ortaçağ Avrupa’sındaki İzleri ve Tesirleri”, XI. Ve XVIII. Yüzyıllar İslâm-Türk Medeniyeti ve Avrupa, Uluslararası Sempozyum, İSAM, 24-26 Kasım 2006, İstanbul, s. 357-365.

8. “Hoca Ahmed Yesevî’nin Türk Tasavvuf Tarihindeki Yeri ve Önemi”, Uluslararası Türk Dünyasının İslâmiyet’e Katkıları Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 31 Mayıs- 1 Haziran 2007, Isparta, s. 59-63.

9. “Mevlânâ Düşüncesinde İnsanın Çift Kutuplu Yapısı ve Kemâlin Ölçüsü”, Uluslararası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu, Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi ve Şanlıurfa Mevlevîhanesi Yaşatma ve Kültür Derneği, 26-28 Ekim 2007, Şanlıurfa.

10. “Yoksullukla Mücadelede Tasavvuf Kültürünün Önemi”, Uluslararası Yoksulluk Sempozyumu, Deniz Feneri Yoksulluk Araştırmaları Merkezi, 01-03 Şubat 2008, İstanbul.

ANSİKLOPEDİ MADDELERİ (TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA) Maddeleri):

 1. Bâyezîd Halîfe

2. Bîat.

3. Bûşencî, Ebu’l-Hasan.

4. Fudayl b. İyâz.

5. Gazzî-zâde Abdüllatîf Efendi.

6. Hânî, Muhammed b. Abdullâh.

7. Hânî, Abdülmecîd b. Muhammed.

8. Hilyetü’l-Evliyâ.

9. Ebû Nuaym el-Isfahânî.

10. Hizmet.

11. Hoca Sâdık Efendi.

12. Hû.

13. Horasânî, Ebû Hamza.

14. İbn Ayşun.

15. Latîfe.

16. Letâif-i Hamse.

17. Mürîd.